چیکن گورمه

ترکیبات: خمـیـر نازک ایتالیایی، سس سیر ایتالیـایی، مـرغ گریل شده، قـارچ، زیتـون، گـوجه، سـس بیانز، پنیر مخصوص، ادویه مخصوص