بیف گورمه

ترکیبات: خمـیـر نـازک ایتالیـایی، گوشت رُست بیـف، سس سیر ایتالیایی، قـارچ، گـوجه، سـس بیانـز، پنیـر مخصوص، ادویه مخصوص