پیتزا پپرونی آمریکایی

ترکیبات: خمـیــر پیتـزای آمریکایی، سوسیس پـپـرونـی، سـس مـخـصـوص، پنیـر مخصوص
اعتبار قابل کسب با خرید آنلاین محصول: 14600 اعتبار قابل پرداخت با خرید آنلاین محصول: 146000
قیمت: 146,000 تومان