پیتزا پپرونی آمریکایی

ترکیبات: خمیر پیتزای آمریکایی، سوسیس پپرونی، سس مخصوص، پنیر پیتزای مخصوص
اعتبار قابل کسب با خرید آنلاین محصول: 20200 اعتبار قابل پرداخت با خرید آنلاین محصول: 202000
قیمت: 202,000 تومان