پیتزا پپرونی آمریکایی

ترکیبات: خمـیــر پیتـزای آمریکایی، سوسیس پـپـرونـی، سـس مـخـصـوص، پنیـر مخصوص