پیتزا پپرونی آمریکایی

ترکیبات: خمیر پیتزای آمریکایی، سوسیس پپرونی، سس مخصوص، پنیر پیتزای مخصوص