چانو

ترکیبات: خمیر نازک ایتالیایی، گوشت استیک، قارچ، زیتـون، سس سیر مخـصـوص، سـس بیانـز، پـنیـر مخصوص، ادویه مخصوص