پپرونی ایتالیائی

ترکیبات: خمیر نازک ایتالیایی، سوسیس پپرونی، سس مخصوص، پنیر پیتزای مخصوص
اعتبار قابل کسب با خرید آنلاین محصول: 21300 اعتبار قابل پرداخت با خرید آنلاین محصول: 213000
قیمت: 213,000 تومان