پپرونی ایتالیائی

ترکیبات: خمیر نازک ایتالیایی، سوسیس پپرونی، سس مخصوص، پنیر پیتزای مخصوص