پپرونی ایتالیائی

ترکیبات: خمیـر نازک ایتـالیـایی، سوسیـس پپـرونی، سـس مخـصـوص، پنـیـر مخصوص