میکس فرایز (جدید)

ترکیبات: سیب‌زمینی سوپر‌فرایز، بیکن، پپرونی، پنیر دیپ چدار، ادویه سیب زمینی