چهار فصل

ترکیبات: چهـار پیـتـزای کنـی بـاله، چیـکـن گورمه، سبـزیـجات و پپـرونی (به صـورت تفکیک شده)، سس بیانز، ادویه مخصوص