چهار فصل

ترکیبات: چهار پیتزای کنی باله، چیکن گورمه، سبزیجات و پپرونی (به صورت تفکیک شده)، سس بیانز، ادویه‌ مخصوص پیتزا