مگا کمبو

ترکیبات: پیتزا آمریکایی آفریکانا، پیتزا آمریکایی پپرونی، پیتزا ایتالیایی چانو، سیب زمینی، 3عدد نوشابه