مگا کمبو

ترکیبات: آفریکانا- پپرونی آمریکایی- چانو- سیب زمینی ساده- 3 عدد نوشابه